Fishing Knots

Fishing - fishing knots - Tie Grinner knot (Uni) -(78) Buộc lưỡi câu

Nút buộc này là từ nút Uni ,chắc và khỏe hơn.

Comments